Aportacions d’Acció Feminista a la Llei d’Igualtat

19 juliol 2018

Després de la reunió del passat 4 de juliol, ja tenim la versió definitiva del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

A l’espera que el mes de setembre, ens emplaci el Govern d’Andorra per començar a treballar en la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, us detallem el recull de propostes que el Ministeri ha tingut en compte en l’elaboració del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació en la qual Acció Feminista d’Andorra ha tingut l’oportunitat de col·laborar puntualment.

Felicitem el Ministeri per l’actitud pro activa i de diàleg que ens ha manifestat fins a la data i l’encoratgem a continuar treballant, amb el suport de totes les entitats i col·lectius feministes del país, per tal de poder aprofundir en totes aquestes disposicions i en les altres demandes plantejades per Acció Feminista i la resta de companyes, com ara la creació d’un Institut Andorrà de les Dones.

Les propostes que han estat preses en consideració són les següents:

 • Entre els motius prohibits de discriminació previstos a l’article 4 de la Llei es fa expressa referència al sexe i al gènere femení, tot subratllant que a la realitat social no existeix discriminació per raó de sexe o gènere masculí.
 • S’ha inclòs una nova disposició final (5ª) per tal de modificar la Llei de la funció pública per incloure-hi com a dret bàsic del personal al servei de les Administracions públiques la igualtat de tracte i la no-discriminació per raó de sexe en matèria retributiva.
 • Pel que fa a l’Observatori de la Igualtat, s’ha inclòs un nou apartat en l’article 28 de la Llei en els termes següents:

 

2. L’Observatori de la Igualtat ha d’incloure sistemàticament la variable de sexe en les estadístiques, enquestes i recollida de dades que porti a terme, i explotar les dades de què disposi de manera que es puguin conèixer les diferents situacions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció”.

 

 • S’ha modificat l’article 33 del projecte de Llei per tal d’incorporar l’obligació de dur a terme campanyes i programes de sensibilització i formació específicament en matèria d’educació en igualtat de tracte i no-discriminació entre dones i homes, en els termes següents:

“Article 33. Campanyes i programes de sensibilització i formació          

El Govern, a proposta del ministeri responsable dels afers socials, ha d’impulsar campanyes de sensibilització, informació, formació i promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació en tots els àmbits de la vida social. Aquestes accions, que es poden portar a terme en col·laboració amb els mitjans de comunicació, han d’incloure com a finalitat específica l’educació en el respecte a la igualtat de tracte i a la no-discriminació entre dones i homes, i han de fer un ús intensiu dels nous espais públics de comunicació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

D’altra banda, convé ressenyar les disposicions que ja s’havien previst anteriorment i que van en línia amb les demandes d’Acció Feminista plantejades en el document lliurat el passat 4 de juliol:

 

 • L’article 5, apartat 2, estableix que de forma particular els poders públics i les administracions públiques han d’integrar en principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en totes les seves actuacions i en l’adopció i l’execució de les disposicions normatives i les polítiques públiques.
 • L’article 9 palesa que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe només es poden fer envers una dona, i constitueixen una infracció molt greu a l’empara de la Llei que ens ocupa, sense perjudici de les responsabilitats penals concurrents
 • L’article 10, apartat 1, preveu que constitueix discriminació per raó de sexe qualsevol tracte desfavorable envers les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat. En aquest, s’ha eliminat la referència a la discriminació per paternitat.
 • L’article 11 recull de la definició de la violència de gènere o envers les dones que estableix el Conveni d’Istanbul.
 • L’article 12 defineix i consagra el principi d’igualtat retributiva per raó de sexe
 • L’article 20 regula l’obligació dels poders públics d’adoptar mesures específiques d’acció positiva, que estan especialment pensades per assolir la igualtat efectiva de les dones i els homes. Això obre la porta a decidir mesures addicionals per lluitar contra la bretxa salarial o per incrementar la presència pública de les dones, tal com suggereix Acció Feminista.
 • L’article 33 obliga el Govern, a proposta del ministeri responsable dels afers socials, a aprovar amb una periodicitat quadriennal un programa per fomentar la igualtat efectiva de les dones i els homes. Entenem que dins d’aquest programa es podran preveure les mesures educatives o culturals que propugna Acció Feministra
 • El nou article 12 bis de la Llei de la contractació pública estableix que els criteris qualitatius que es poden preveure per adjudicar contractes públics es refereixen, entre d’altres, a les mesures i els plans d’igualtat entre dones i homes.
 • El nou article 78 bis de la Llei de relacions laborals incorpora el concepte d’igualtat retributiva per raó de sexe i, en cas que l’òrgan judicial declari l’existència d’una situació de discriminació retributiva per raó de sexe, es preveu que s’ha de reconèixer a la persona treballadora afectada, com a part integrant de la indemnització de danys i perjudicis, les diferències retributives derivades de la desigualtat de tracte durant tot el temps en què s’ha constatat la situació de discriminació, sense que operin en aquest cas els terminis de prescripció aplicables normalment.

 

Al setembre, hi tornarem per començar a treballar en la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, en el marc de la qual es podrà aprofundir en totes aquestes disposicions i en les altres demandes plantejades per Acció Feminista, com ara la creació d’un Institut Andorrà de les Dones.

Altres publicacions…

0 Comentaris

Trackbacks/Pingbacks

 1. Modificació del Manifest Feminista | Acció Feminista - […] tot un seguit de propostes i recomanacions en diferents àmbits, com ara les aportacions fetes a la Llei d’Igualtat…
 2. cheapest essay writing services - cheapest essay writing services Aportacions a la Llei d’Igualtat | Acció Feminista

Publica un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *